Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Egzamin teoretyczny

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno - obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy (przedlekarskiej).

Termin egzaminu Klient ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Dziale Obsługi Klienta. W DOK osoba zdająca otrzymuje wydruk, w którym zapisane są jej dane personalne, a także data i godzina egzaminu, kategoria, o którą się ubiega oraz grupa, w której będzie zdawać egzamin.

Przebieg egzaminu teoretycznego:

- Na egzamin osoba zdająca zgłasza się w poczekalni ośrodka we wcześniej ustalonym terminie.
- Musi mieć przy sobie dowód osobisty umożliwiający identyfikację osoby, a w przypadku obcokrajowca paszport i kartę pobytu.
- Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputerów.
- Każdy zdający zajmuje stanowisko z numerem odpowiadającym jego numerowi na liście (lista wywieszona jest na tablicy ogłoszeń obok sali).

Po zajęciu stanowisk przez osoby zadające i sprawdzeniu tożsamości, egzaminator przedstawia zasady egzaminu i określa:

- zakres, formę i czas trwania egzaminu
- kryteria oceny egzaminu
- sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek
- informacje o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora, pod groźbą przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego

Obsługa urządzenia komputerowego

- Odpowiedzi udzielamy poprzez przyciśnięcie klawisza A, B lub C
- Udzielanie odpowiedzi na pytanie polega na wyborze z trzech zaproponowanych oznaczonymi odpowiedziami A,B i C wszystkich odpowiedzi prawidłowych.
- Następnie przystępujemy do egzaminu próbnego, którego celem jest praktyczne zaznajomienie z urządzeniem komputerowym.
- Egzamin próbny nie jest oczywiście oceniany, a jego czas trwania nie przekracza 5 minut.
- Po egzaminie próbnym, rozpoczyna się egzamin teoretyczny właściwy.
- Czas jego trwania oraz liczba pytań, uzależnione są od kategorii prawa jazdy, o jaką ubiega się kandydat. Np., osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii B, otrzymuje do rozwiązania test składający się z 18 pytań, w ciągu 25 minut.
- Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania lub po upływie przysługującego kandydatowi czasu, komputer dokonuje przeliczenia wszystkich udzielonych odpowiedzi.
- Na ekranie monitora ukaże się informacja o:
- prawidłowo udzielonych odpowiedziach,
- błędnie udzielonych odpowiedziach,
- pozytywnym lub negatywnym wyniku końcowym egzaminu.


Dozwolona liczba błędów dla poszczególnych kategorii prawa jazdy

Zobacz tabelę z dopuszczalą ilością błędów dla wybranych kategorii.Schemat klawiatury egzaminacyjnej
START - rozpoczyna egzamin, na początku jest to tzw. "egzamin próbny" który umożliwi zaznajomienie się z obsługą konsoli oraz sposobem działania testu.

ZATWIERDŹ - zatwierdza zmiany kategorii prawa jazdy i wyświetlenia właściwych dla danej kategorii pytań egzaminacyjnych.


POPRZEDNIE - powrót do poprzedniego pytania i jego ponowne wyswietlenie, oraz wybiera kategorię prawa jazdy po naciśnięciu klawisza "ZMIANA KATEGORII.
TAK - potwierdza nieodwracalnie decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu egzaminu.NASTĘPNE - wybór następnego pytania i jego wyswietlenie, oraz wybiera kategorię prawa jazdy po naciśnięciu klawisza ZMIANA KATEGORII.
NIE - neguje nieodwracalnie decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu egzaminu.
A, B, C
- zaznacza odpowiedź (pole tła odpowiedzi zostaje podświetlone na czarno),
- lub odznacza odpowiedź (pole tła odpowiedzi zostaje podświetlone ponownie na biało).
KONIEC
- rezygnacja z egzaminu przed jego rozpoczęciem,
- zakończenie egzaminu próbnego - powoduje to uruchomienie właściwego egzaminu,
- zakończenie właściwego egzaminu przed upływem czasu (25 min.).

ZMIANA KATEGORII - przejście do pytań egzaminacyjnych na inną kategorię prawa jazdy.
W wyjątkowych sytuacjach, egzamin teoretyczny może być przeprowadzony w innej formie:

Pisemnego testu, w przypadku:
- gdy osoba egzaminowana ubiega się o pozwolenie
- awarii systemu komputerowego
- gdy osoba egzaminowana posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu przy użyciu urządzenia komputerowego
W formie ustnej, w przypadku:
- gdy osoba egzaminowana nie włada językiem polskim lub posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w formie pisemnego egzaminu

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu teoretycznego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.
W takim przypadku czas egzaminu przedłuża się odpowiednio:
- dla kategorii prawa jazdy B, B1, A, A1, T o 10 min. dla każdej dodatkowej kategorii prawa jazdy
- dla kategorii prawa jazdy C, C1, D, D1 o 25 min. dla każdej dodatkowej kategorii prawa jazdy

Wynik egzaminu teoretycznego uznaje się za pozytywny, jeżeli na pytania objęte zakresem egzaminu osoba zdająca udzieliła nie więcej niż 2 błędne odpowiedzi.


Po egzaminie teoretycznym

Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego to może ubiegać się o wyznaczenie kolejnego terminu. W tym celu klient powinien udać się do Działu Obsługi Klienta, gdzie dokona opłaty egzaminacyjnej i ustali termin kolejnego egzaminu teoretycznego. Ponownie otrzyma zaświadczenie, na którym oznaczony będzie termin i godzina egzaminu.

Jeżeli wynik egzaminu teoretycznego jest pozytywny, udaje się do Działu Obsługi Klienta, gdzie ustala termin egzaminu praktycznego i dokonuje opłaty za ten egzamin.

Należy pamiętać, że od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Po dokonaniu tych czynności, Klient ponownie otrzymuje wydruk, na którym znajdą się informacje o terminie egzaminu a także o tym, do której grupy osób zdających został przydzielony. Liczebność grupy zależy od kategorii prawa jazdy, w przypadku kategorii B są to grupy 8 osobowe.


Wróć na górę
Materiały do szkolenia

Informacje ogólne

Wymagane dokumenty
Proces szkolenia
Egzamin wewnętrzny
Egzamin teoretyczny
Cennik egzaminów
Kategorie prawa jazdy
Europejskie regulacje
Konwencja Wiedeńska
Kodeks drogowy
Znaki drogowe
Taryfikator mandatów
Dozwolone prędkości
Rejestracja pojazdów
Wyposażenie OSK
Adresy WORD

Kategoria A, A1, A2, AM

Plac manewrowy
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

Kategoria B

Plac manewrowy
Jazda po łuku
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

© OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010