Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
Dziennik Ustaw rocznik 2005 nr 217. Data publikacji: 31 października 2005 r. poz. 1834
Termin wejścia w życie - 10 stycznia 2006 r.

1. Egzamin wewnętrzny, składa się z części:

a) teoretycznej - przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego lub w formie testów pisemnych;
b) praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

3. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

4. Egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor prowadzący, lub inny instruktor wyznaczony przez kierownika ośrodka szkolenia. Jeżeli instruktor prowadzący nie przeprowadza egzaminu wewnętrznego jest on obowiązany uczestniczyć w tym egzaminie.

5. Zakres części teoretycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny egzaminu teoretycznego oraz czas jego przeprowadzenia jest zgodny z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

6. Informację o wyniku egzaminu teoretycznego, ilości popełnionych błędów, dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora prowadzącego oraz osobę szkoloną, umieszcza się w formie pisemnej w dokumentacji uczestnika kursu lub szkolenia.

7. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny, oraz czas trwania, są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

8. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów.

9. W trakcie egzaminu praktycznego instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu praktycznego i wyszczególnia w niej popełnione przez osobę egzaminowaną błędy.

10. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.

11. W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.

12. Kartę przebiegu egzaminu praktycznego podpisuje instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor prowadzący i osoba egzaminowana.

13. Kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba egzaminowana.

14. Jako kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się kartę przebiegu egzaminu praktycznego stosowaną do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.


Wróć na górę
Materiały do szkolenia

Informacje ogólne

Wymagane dokumenty
Proces szkolenia
Egzamin wewnętrzny
Egzamin teoretyczny
Cennik egzaminów
Kategorie prawa jazdy
Europejskie regulacje
Konwencja Wiedeńska
Kodeks drogowy
Znaki drogowe
Taryfikator mandatów
Dozwolone prędkości
Rejestracja pojazdów
Wyposażenie OSK
Adresy WORD

Kategoria A, A1, A2, AM

Plac manewrowy
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

Kategoria B

Plac manewrowy
Jazda po łuku
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

© OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010