Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Warunki rejestracji pojazdów


ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW


 • Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy - zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

  Zadanie wynikające, z art. 73 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, powiat wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rejestracja pojazdów jest zadaniem własnym starosty, który jako organ rejestrujący pojazdy wykonuje je w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wydając decyzję administracyjną.

  Odwołanie od decyzji starosty składa się do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego - zgodnie z art. 17 pkt 1 w związku z art. 127 ust. 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 • Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot składający się z wydzielonych jednostek organizacyjnych dokonuje starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki - zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej dokonują właściwe organy tych jednostek - zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Rejestracji pojazdu należącego do przedstawicielstwa dyplomatycznego, Urzędu konsularnego i misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowej, a także ich personelu dokonuje wojewoda mazowiecki na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych - zgodnie z art. 73 ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

  DOPUSZCZENIE DO RUCHU POJAZDÓW


 • Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe - zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Warunkiem dopuszczenia pojazdu do ruchu jest zarejestrowanie pojazdu i zaopatrzenie w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli w nalepkę kontrolną - zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
 • Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w stosowne tablice rejestracyjne, a kierujący posiada dokument stwierdzający dokonanie rejestracji. W przypadku, gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w ust. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo - zgodnie z art. 71 ust. 5 i 5a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni - zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia - zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAREJESTROWANIA POJAZDÓW


  Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dokumentów wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym:
 • dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu),
 • karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane,
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub zaświadczenia o brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług, jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku, gdy sprowadzany pojazd, który nie był zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub nie podlegał obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego, jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie wydane przez właściwy
  organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika, pod warunkiem, że odsprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika,
 • dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

  Wymagania szczegółowe dotyczące rejestracji pojazdów, w tym pojazdów zabytkowych, pojazdów marki "SAM", pojazdów sprowadzanych z zagranicy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322).

  Wyjątki w zakresie przedstawiania dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdów, określone są w art. 72 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W indywidualnych sprawach w oparciu o obowiązując przepisy prawa organ rejestrujący rozstrzyga o możliwości zastosowania wyłączenia.

  W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji - zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

  CZASOWA REJESTRACJA POJAZDÓW


  Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu - zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

  Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się:
 • z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu,
 • na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia:
  - wywozu pojazdu za granicę,
  - przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,

 • na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.
  Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu - zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

  Czasowej rejestracji pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części -w celu umożliwienia odpowiednich badań dokonuje się na okres wynikający z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy - zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

  Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał, z wyjątkiem przypadku - wywozu pojazdu za granicę - zgodnie z art. 74 ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

  OPŁATY ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW


  Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne, nalepka kontrolna oraz karta pojazdu wydawane są za opłatą - zgodnie z art. 75 ust. 2 oraz art. 77 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

  Opłaty za dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu:
 • dowód rejestracyjny dla pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną na szybę pojazdu - 75, 50 zł,
 • pozwolenie czasowe dla pojazdu wraz z kompletem nalepek na tablice tymczasowe:

  a) w przypadku, czasowej rejestracji z urzędu - 12,00 zł,
  b) w przypadku, wywozu pojazdu za granicę, przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy - na wniosek właściciela pojazdu - 16,50 zł,
  c) w przypadku, pozwolenia do wielokrotnego stosowania wydawanego na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań - 363,00 zł.

  Opłata za tablice rejestracyjne:
 • samochodowe - 80,00 zł,
 • motocyklowe - 40,00 zł,
 • motorowerowe - 30,00 zł,
 • indywidualne - 1000,00 zł,
 • zabytkowe:
  - samochodowe - 100,00 zł.,
  - motocyklowe - 50,00 zł.

  Opłata za tablice rejestracyjne tymczasowe:
 • samochodowe - 30,00 zł,
 • motocyklowe - 12,00 zł,
 • motorowerowe - 12,00 zł.

  Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.).

  Opłata za wydanie karty pojazdu

  Za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75,00 zł.
  Za wydanie wtórnika karty pojazdu organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75,00 zł.

  Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421).

  Oprócz powyżej wymienionych opłat w procesie rejestracji pojazdów, pobierane są również opłaty tj.: opłata skarbowa, opłata ewidencyjna, wynikające z przepisów odrębnych.

  WYREJESTROWANIE POJAZDU


  Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela - zgodnie z art. 79 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

  Okoliczności na podstawie, których możliwe jest wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu przez organ rejestrujący, wymienione są w art. 79 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, a mianowicie w następujących przypadkach:
 • Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
 • Kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,
 • Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,
 • Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,
 • Udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
 • Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.

  W przypadku przekazania przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w celu jego wyrejestrowania, przedsiębiorca wydaje zaświadczenie o demontażu tego pojazdu, odpowiadające wymogom określonym dla zaświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy - zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

  Wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 62, poz. 554).

  Zgodnie z art. art. 79 ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
 • odzyskanego po kradzieży,
 • zabytkowego,
 • mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • ciągnika i przyczepy rolniczej.

  CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU


  Zasady dotyczące czasowego wycofania pojazdu z ruchu, określone są w art. 78a ustawy -Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856, z późn. zm.).

  Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

  Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy.
  Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 9 miesięcy w roku, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.

  Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

  Opłata za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

  Stosownie do art. 78a ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, wydawana jest za opłatą po złożeniu przez właściciela pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, do depozytu dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdu u starosty właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

  Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.
  W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu w roku, opłatę (80 zł) powiększa się o 10 zł za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu -zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

  AKTY PRAWNE

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410,Nr 235, poz.1701oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 845, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1371 i Nr 169, poz. 1387 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),
  3. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, i Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236),
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322),
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968),
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z 2004 r. Nr 211, poz. 2148, z 2006 r. Nr 65, poz. 462),
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2658),
  8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421),
  9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów (Dz. U. Nr 229, poz. 2311),
  10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. Nr 189, poz. 1858, z 2006 r. Nr 86, poz. 600),
  11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. Nr 189, poz. 1857),
  12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968),
  13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 145, poz. 1542),
  14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856, z 2005 r. Nr 151, poz. 1266),
  15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1618),
  16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. Nr 133, poz. 1122, z 2006 r. Nr 65, poz. 460),
  17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 62, poz. 554).


  Wróć na górę
 • Materiały do szkolenia

  Informacje ogólne

  Wymagane dokumenty
  Proces szkolenia
  Egzamin wewnętrzny
  Egzamin teoretyczny
  Cennik egzaminów
  Kategorie prawa jazdy
  Europejskie regulacje
  Konwencja Wiedeńska
  Kodeks drogowy
  Znaki drogowe
  Taryfikator mandatów
  Dozwolone prędkości
  Rejestracja pojazdów
  Wyposażenie OSK
  Adresy WORD

  Kategoria A, A1, A2, AM

  Plac manewrowy
  Jazda po mieście
  Hamowanie awaryjne
  Ocena egzaminatora

  Kategoria B

  Plac manewrowy
  Jazda po łuku
  Jazda po mieście
  Hamowanie awaryjne
  Ocena egzaminatora

  © OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010