Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Taryfikator mandatów

Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, nakładanych w drodze mandatu karnego

A - Przepisy o ruchu pieszych
B - Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
    - I - Zasady ogólne i przepisy porządkowe
    - II - Włączanie się do ruchu
    - III - Prędkość i hamowanie
    - IV - Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
    - V - Wymijanie, omijanie i cofanie
    - VI - Wyprzedzanie
    - VII - Przecinanie się kierunków ruchu
    - VIII - Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
    - IX - Holowanie
    - X - Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
    - XI - Autostrady i Drogi Ekspresowe
    - XII - Zatrzymanie i postój
    - XIII - Używanie świateł zewnętrznych
    - XIV - Używanie pojazdów w ruchu drogowym
    - XV - Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
    - XVI - Przewóz osób
C - Kierujący
D - Inne wykroczenia
E - Znaki i sygnały drogowe
Taryfikator grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 września 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które policjanci są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.


Na podstawie art. 67 § 1 i 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zarządza się, co następuje:

§ 1. Policjanci są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 54, 55, 64, 67 § 2, art. 75 § 1, art. 77 ? 79, 80 § 1 pkt. 1 i 5, art. 81, 84, 85 § 1 i 2 tylko w zakresie samowolnego ustawiania, usuwania, włączania, wyłączania, zmiany położenia, zasłaniania lub czynienia niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego, art. 86 § 1, art. 88 ? 91, 92 § 1, art. 94, 95, 96 § 1 pkt 2 oraz pkt 4 ? 6 i § 2 za czyny określone w § 1 pkt 2 oraz pkt 4 - 6, art. 97, 98, 99 § 1, art. 100 – 102, 103a, 108, 109, 111 § 2, art. 112, 113, 117, 123 § 1 – jeżeli pokrzywdzony żąda ścigania, art. 137 § 1, art. 144 § 1, art. 145, 151 § 1 – 3 – jeżeli pokrzywdzony żąda ścigania, art. 153 § 1 – jeżeli pokrzywdzony żąda ścigania, art. 154, 156 § 1, art. 157 § 1 – jeżeli pokrzywdzony żąda ścigania, oraz art. 161 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. ? Kodeks wykroczeń,
2) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 26, poz. 182, z 1960 r. Nr 29, poz. 163, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1997 r. Nr 141, poz. 943) – tylko w odniesieniu do żeglugi statków turystycznych i sportowych,
3) art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 , poz. 142 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198),
4) art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 i Nr 101, poz. 1178),
5) art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. ? Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489),
6) art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1107),
7) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 272),
8) art. 51 ust. 2 pkt 2 i 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752),
9) art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126),
10) art. 52 i 53 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948),
11) art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
12) aktach prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie ochrony życia lub zdrowia obywateli, ochrony mienia lub zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie jest zagrożone karą grzywny.

§ 2. 1. Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, nakładanych w drodze mandatu karnego, określa załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Za czyny inne niż wymienione w załączniku, o którym mowa w ust. 1, kwalifikowane jako wykroczenie z art. 88 – 91, art. 92 § 1, art. 94, 95, 96 § 1 pkt 2, pkt 4 – 6 i § 2 za czyny określone w § 1 pkt 2 i 4 – 6 oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń, grzywnę w drodze mandatu karnego nakłada się w wysokości nie przekraczającej 50 zł.

3. Za czyny inne niż wymienione w załączniku, o którym mowa w ust. 1, kwalifikowane jako wykroczenie z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, grzywnę w drodze mandatu karnego nakłada się w wysokości od 100 do 500 zł.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1971r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 37, poz. 344, z 1979 r. Nr 6, poz. 28 i z 1984 r. Nr 49, poz. 256).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2000 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
M. Biernacki


Wróć na górę
Materiały do szkolenia

Informacje ogólne

Wymagane dokumenty
Proces szkolenia
Egzamin wewnętrzny
Egzamin teoretyczny
Cennik egzaminów
Kategorie prawa jazdy
Europejskie regulacje
Konwencja Wiedeńska
Kodeks drogowy
Znaki drogowe
Taryfikator mandatów
Dozwolone prędkości
Rejestracja pojazdów
Wyposażenie OSK
Adresy WORD

Kategoria A, A1, A2, AM

Plac manewrowy
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

Kategoria B

Plac manewrowy
Jazda po łuku
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

© OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010