Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Wymagane dokumenty

Od dnia 19.01.2013 r. weszły w życie nowe przepisy związane z wydawaniem praw jazdy, szkoleniem i egzaminowaniem kierowców. Dla kandydatów na kierowców proces uzyskiwania uprawnień będzie rozpoczynał się w Starostwie Powiatowym. Dotyczyć to będzie także osób które muszą zdać egzamin, a ubiegają się o: zwrot prawa jazdy po zatrzymaniu, przywrócenie uprawnień, wymianę zagranicznego prawa jazdy, podlegających kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.

Osoba będzie musiała zgłosić się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania i złożyć wniosek oraz stosowne załączniki takie jak:
wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
wyraźna, aktualna i kolorowa fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobe bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzajacym tożsamość tej osoby
zgodę, rodziców lub opiekunów - jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat

Po weryfikacji dokumentów i danych osobowych urzędnik będzie tworzył i wydawał w ciągu 2 dni roboczych tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) - osobno dla każdej kategorii prawa jazdy. Profil kandydata na kierowcę jest to więc swoistego rodzaju dokument sporządzony w systemie teleinformatycznym przez starostę po złożeniu przez osobę ubiegającą się o uprawnienie do kierowania pojazdem wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z odpowiednimi dokumentami. Rozpoczyna on bieg procedury związanej z wydaniem prawa jazdy. Z dokumentem PKK bedzie można wybrać się do ośrodka szkolenia kierowców, odbyć szkolenie, a nastepnie przystąpić do egzaminu państwowego.

Osoba, która ukończyła wymagane szkolenie zgłasza się do WORD-u w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego. Wzór wniosku poniżej (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym).

Wzór wniosku: kliknij tutaj
Materiały do szkolenia

Informacje ogólne

Wymagane dokumenty
Proces szkolenia
Egzamin wewnętrzny
Egzamin teoretyczny
Cennik egzaminów
Kategorie prawa jazdy
Europejskie regulacje
Konwencja Wiedeńska
Kodeks drogowy
Znaki drogowe
Taryfikator mandatów
Dozwolone prędkości
Rejestracja pojazdów
Wyposażenie OSK
Adresy WORD

Kategoria A, A1, A2, AM

Plac manewrowy
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

Kategoria B

Plac manewrowy
Jazda po łuku
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

© OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010