Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
Dziennik Ustaw rocznik 2005 nr 217. Data publikacji: 31 października 2005 r. poz. 1834
Termin wejścia w życie - 10 stycznia 2006 r.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie podlega szkoleniu, które obejmuje:

a) szkolenie podstawowe - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego, w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia,

b) szkolenie dodatkowe - każdorazowo po trzykrotnym kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku z części teoretycznej lub odpowiednio z części praktycznej egzaminu państwowego,

c) szkolenie uzupełniające - przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej.

Liczba godzin szkolenia:
Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym:

1) liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż:
a) 30 godzin w zakresie kategorii A, A1, B, B1, T prawa jazdy lub pozwolenia - w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
b) 20 godzin w zakresie kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E;

2) liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:
a) 15 - przy kategorii B+E,
b) 20 - przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
c) 25 - przy kategorii C+E lub D+E,
d) 30 - przy kategorii B, B1, C, D1 lub pozwoleniu z zastrzeżeniem pkt 4,
e) 60 - przy kategorii D;

Nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego od osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii:
a) B lub B1 - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii C lub D,
b) B - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do prowadzenia tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.

Szkolenie podstawowe lub dodatkowe może rozpocząć osoba, która posiada:
a) wymagany przepisami ustawy wiek,
b) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
c) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat,
d) zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo prawo jazdy kategorii B - jeżeli zakres szkolenia obejmuje prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1,
e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 albo prawo jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 - jeżeli zakres szkolenia obejmuje odpowiednio prawo jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E.

Szkolenie uzupełniające może rozpocząć osoba:
- która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała.

Ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez przedsiębiorcę przyjmując osobę na szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające:
a) sprawdza czy osoba spełnia określone warunki
b) wpisuje ją do książki ewidencji osób szkolonych, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,
c) przydziela jej instruktora prowadzącego,
d) wydaje jej kartę przeprowadzonych zajęć przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych albo praktycznych - jeżeli zakres szkolenia obejmuje wyłącznie zajęcia praktyczne.

Ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez jednostkę wojskową lub jednostkę resortu spraw wewnętrznych przyjmując osobę na szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające:
a) sprawdza czy osoba spełnia określone warunki,
b) wpisuje ją do książki ewidencji osób szkolonych,
c) przydziela jej instruktora prowadzącego,
d) wpisuje ją do dziennika przeprowadzonych zajęć,
e) wydaje jej kartę przeprowadzonych zajęć przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego.

Szkoła rozpoczynając zajęcia szkolne dla uczniów:
a) sprawdza czy osoba spełnia określone warunki,
b) wpisuje ją do książki ewidencji osób szkolonych,
c) przydziela jej instruktora prowadzącego,
d) wpisuje ją do dziennika przeprowadzonych zajęć,
e) wydaje jej kartę przeprowadzonych zajęć przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego.

Przeprowadzenie poszczególnych zajęć teoretycznych i praktycznych jest potwierdzane:
- w karcie przeprowadzonych zajęć, każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę szkoloną.

W przypadku ośrodka szkolenia kierowców prowadzonego przez jednostkę wojskową, jednostkę resortu spraw wewnętrznych lub szkolenia prowadzonego przez szkołę na karcie przeprowadzonych zajęć:
- dokonuje się wpisu i potwierdzenia przeprowadzenia wyłącznie zajęć praktycznych,
- potwierdzenie przeprowadzenia zajęć teoretycznych dokonywane jest w dzienniku przeprowadzonych zajęć.

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców, który wydał kartę przeprowadzonych zajęć, w przypadku przerwania szkolenia, podkreśla i podpisuje kartę po ostatniej wpisanej pozycji:
- w przypadku przerwania szkolenia kartę przeprowadzonych zajęć zachowuje osoba szkolona, a jednostka prowadząca szkolenie załącza jej kopię do prowadzonej dokumentacji,
- jeżeli karta przeprowadzonych zajęć podpisywana jest przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców prowadzonego przez jednostkę wojskową lub jednostkę resortu spraw wewnętrznych albo dyrektora szkoły, wpisy w karcie uzupełnia się o potwierdzenie przeprowadzenia zajęć teoretycznych, oraz zajęć z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku - wynikających z dziennika prowadzonych zajęć.
- dyrektor szkoły podpisując kartę przeprowadzonych zajęć wydaje dodatkowo zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie szkolenia w ramach zajęć szkolnych.

Osoba, kontynuując szkolenie w innym ośrodku szkolenia kierowców lub szkole, przekazuje kartę, jej kierownikowi:
- kierownik ośrodka szkolenia kierowców wydaje nową kartę przeprowadzonych zajęć zachowując poprzednią w dokumentacji ośrodka.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego kierownik ośrodka szkolenia kierowców wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy odpowiedniej kategorii, zwane dalej "zaświadczeniem", osobom, które:
a) posiadają wiedzę i umiejętności określone w charakterystyce absolwenta kursu,
b) uzyskały pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego.

W zaświadczeniu umieszcza się imię, nazwisko i numer instruktora prowadzącego:
- po wydaniu zaświadczenia lub po zakończeniu szkolenia uzupełniającego, do książki ewidencji osób szkolonych wpisuje się:
a) liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych przeprowadzonych w danym ośrodku szkolenia kierowców lub szkole,
b) numer wydanego zaświadczenia;
c) datę zakończenia szkolenia,
d) numer instruktora prowadzącego,
e) rodzaj odbytego szkolenia.

Książkę ewidencji osób szkolonych:
a) przechowuje się przez okres 10 lat od daty dokonania w niej ostatniego wpisu;
b) przekazuje się właściwemu organowi prowadzącemu nadzór, w celu archiwizacji, niezwłocznie po:
- rezygnacji z prowadzenia szkolenia kierowców,
- wydaniu decyzji o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

Karty przeprowadzonych zajęć osób wpisanych do książki ewidencji osób szkolonych oraz kopie kart osób, które przerwały szkolenie, przechowuje się przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu:
- po upływie tego okresu karty i ich kopie podlegają zniszczeniu,
- przed zniszczeniem karty lub kopii karty ilość godzin przeprowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych wpisuje się odpowiednio do książki ewidencji osób szkolonych.

Zajęcia praktyczne nie mogą być dłuższe niż:
a) 2 godziny dziennie w okresie pierwszych:
- 4 godzin szkolenia — w zakresie prawa jazdy kategorii A1 lub A,
- 8 godzin szkolenia — w zakresie innych niż określone w lit. a kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia;
b) 3 godziny dziennie
- po godzinach nauki dla prawa jazdy poszczególnych kategorii oraz pozwolenia.

Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone, jeżeli osoba szkolona:
a) posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć,
b) jest sprawna psychicznie i fizycznie, a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Instruktor w trakcie zajęć praktycznych może szkolić wyłącznie jedną osobę.

W trakcie szkolenia kandydatów na kierowców i motorniczych w pojeździe mogą znajdować się wyłącznie instruktor i osoba szkolona oraz:
a) jeden dodatkowy uczestnik kursu,
b) kandydaci na instruktorów wraz z ich wykładowcą,
c) kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub upoważniony przez niego pracownik tego ośrodka lub szkoły,
d) osoba sprawująca w imieniu starosty nadzór, którym mowa w art. 108 ustawy,
e) tłumacz, jeżeli osoba szkolona nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie szkolenia,
f) tłumacz języka migowego jeżeli osoba szkolona jest głuchoniema - jeżeli pojazd jest wyposażony w wystarczającą ilość miejsc siedzących.

Łączny czas pracy instruktora:
a) nie może być dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby.
b) do czasu, wlicza się także czas zatrudnienia na innym stanowisku pracy.
c) łączny czas zajęć praktycznych prowadzonych przez instruktora w ciągu doby nie może przekraczać 8 godzin, do tego czasu nie wlicza się przerw pomiędzy zajęciami.
d) instruktor jest obowiązany złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie czy wykonuje pracę w innym miejscu, zawierające informację o ilości godzin pracy w ciągu doby.

Instruktor prowadzący:
a) koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata na kierowcę lub motorniczego,
b) może brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy na pisemny wniosek osoby szkolonej,
c) nie może ingerować w przebieg egzaminu,

Instruktor prowadzący jest obowiązany do:
a) przeprowadzenia co najmniej 50 % szkolenia praktycznego dla danej osoby szkolonej,
b) przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego lub uczestniczenia w nim.

Instruktor prowadzący potwierdza w karcie przeprowadzonych zajęć:
- zaliczenie egzaminu wewnętrznego, a jeżeli go nie przeprowadzał, podpisuje się na karcie obok instruktora przeprowadzającego ten egzamin.

Za instruktora prowadzącego uznaje się także instruktora, który:
a) prowadził część praktyczną szkolenia dodatkowego,
b) został wyznaczony dla osoby szkolonej przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców, jeżeli dotychczasowy instruktor nie prowadzi szkolenia w danej jednostce,
c) został wyznaczony dla osoby szkolonej przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców, w którym kontynuuje szkolenie.

Ważność ukończonego kursu na prawo jazdy, po 01.07.1998 r., nie jest ograniczona czasowo.


Wróć na górę
Materiały do szkolenia

Informacje ogólne

Wymagane dokumenty
Proces szkolenia
Egzamin wewnętrzny
Egzamin teoretyczny
Cennik egzaminów
Kategorie prawa jazdy
Europejskie regulacje
Konwencja Wiedeńska
Kodeks drogowy
Znaki drogowe
Taryfikator mandatów
Dozwolone prędkości
Rejestracja pojazdów
Wyposażenie OSK
Adresy WORD

Kategoria A, A1, A2, AM

Plac manewrowy
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

Kategoria B

Plac manewrowy
Jazda po łuku
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

© OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010